Schoolleidersregister PO

Onze door Schoolleidersregister PO gecertificeerde opleidingen

De Stichting Schoolleidersregister PO heeft vier opleidingen van Blankestijn & Partners gecertificeerd binnen het formeel leren:

Schoolleiders in het basisonderwijs kunnen deze opleidingen hierdoor gebruiken voor hun herregistratie.

De opleiding Coachingsvaardigheden kan gevolgd worden in het kader van het informeel leren binnen het Schoolleidersregister PO.

Wat is Stichting Schoolleidersregister PO?

De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschillende manieren te faciliteren. Altijd samen met de beroepsgroep, op basis van bestaande kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.

Schoolleidersregister PO bouwt daarbij aan een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Met de ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister wil Schoolleidersregister PO de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren.

Erkenning-Schoolleidersregister-PO

Doelstelling en activiteiten Stichting Schoolleidersregister PO

De Stichting Schoolleidersregister PO heeft als taak de professionalisering van schoolleiders te stimuleren om de beroepsgroep te versterken.
Het Schoolleidersregister PO voert hierbij de volgende activiteiten uit:

 • het formuleren en periodiek actualiseren van een beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs;
 • het formuleren en periodiek actualiseren van de kennisbasis ten behoeve van aanbieders van professionaliseringsactiviteiten;
 • het formuleren en periodiek actualiseren van (her-)registratiecriteria voor schoolleiders in het primair onderwijs;
 • de certificering van opleidingen en professionaliseringsactiviteiten in relatie tot de (her-)registratiecriteria;
 • de ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices over de professionalisering van schoolleiders.

Procedure herregistratie Schoolleiders PO

Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ registreer je je iedere vier jaar opnieuw: de herregistratie.

Daarmee laat je zien dat je je blijvend professionaliseert. Na je registratie als RDO of RADO kies je één van de routes voor herregistratie en maak je een plan voor je verdere ontwikkeling.

Als schoolleider kun je de professionaliseringsroute kiezen die aansluit bij jouw praktijk en behoefte. Je kunt daarbij kiezen voor:

 • een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding;
 • en gecertificeerde opleiding ‘vakbekwaam’, indien je als RADO geregistreerd bent met een opleiding ‘basisbekwaam’;
 • professionalisering op drie van de zeven professionaliseringsthema’s.

Op dit moment zijn er in totaal zeven professionaliseringsthema´s. Uit deze thema´s kies je er tenminste drie, waarop je je binnen de periode van herregistratie verder ontwikkelt. Dit kan op twee manieren:

 • via formeel leren: het volgen van gecertificeerd formeel aanbod , waarmee je professionaliseringsthema’s of deelthema’s kunt afronden;
 • via informeel leren.

Gecertificeerde opleidingen van Blankestijn & Partners binnen formeel leren

De vier opleidingen van Blankestijn & Partners, die gecertificeerd zijn binnen het formeel leren, zijn gecertificeerd binnen de volgende professionaliseringsthema’s:

 • Opleiding Teamcoaching voor managers
  Professionaliseringsthema: persoonlijk leiderschap
  Professionaliseringsthema: omgaan met verschillen; deelthema: omgaan met verschillen als team

Schoolleiders die de gecertificeerde opleiding volgen, kunnen hiermee het genoemde thema afronden voor hun herregistratie. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de opleiding ontvangen, uploaden in het register om hiermee het betreffende thema af te ronden.

Opleidingsaanbod van Blankestijn & Partners binnen informeel leren

Bij informeel leren kies je vooraf een thema waarmee je binnen je eigen praktijk aan de slag gaat. Of andersom: je gaat aan de hand van de professionaliseringsthema’s na met welk van de thema’s je in de afgelopen periode middels informeel leren bezig bent geweest.
Je ontwikkeling op het professionaliseringsthema of deelthema staat centraal en niet het aantal uren dat je hebt besteed of het aantal activiteiten dat je hebt ondernomen. Je laat daarbij zien hoe de dingen die je doet, en die voor jou en je ontwikkeling waardevol zijn, hebben bijgedragen aan je ontwikkeling op het door jouw gekozen thema. Dat kan in de vorm van een interactief portofolio.

 

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact