Post-HBO opleidingsregister

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO)

In Nederland is een zeer uitgebreid aanbod aan Post-HBO opleidingen, helaas een onbeschermd predikaat. Om een kwaliteitsonderscheid te maken in dit woud van opleidingen voert de SPHBO een uitgebreide kwaliteitstoets uit. Opleidingen die aan de kwaliteitseisen van de SPHBO voldoen krijgen het beschermde predikaat Post-HBO registeropleiding en worden opgenomen in het Post-HBO opleidingsregister.

Post-HBO registeropleidingen van Blankestijn & Partners

Blankestijn & Partners heeft diverse Post-HBO geregistreerde opleidingen:

Landelijk Post-HBO opleidingsregister van Deelnemers

Alle deelnemers die een Registeropleiding hebben gevolgd en een door de SPHBO verstrekt getuigschrift hebben ontvangen, worden opgenomen in het Landelijk Register van Deelnemers.

Het Landelijk Register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor personeelsfunctionarissen die de getuigschriften van een sollicitant willen verifiëren en voor beroepsverenigingen die de Permanente Educatiepunten willen bijhouden van hun leden.

Tevens biedt het oud deelnemers de gelegenheid kopieën van verloren gegane getuigschriften aan te vragen. De stichting is hiervoor speciaal aangemeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kwaliteitseisen aan Registeropleidingen

De kwaliteitseisen die aan Registeropleidingen zijn gesteld, zijn procedureel en inhoudelijk van aard.

Inhoudelijk zijn ze gericht op markrelevantie van de opleiding, het niveau, de kwaliteit van het programma en actualiteit van de inhoud. Essentieel daarbij is dat het beroepenveld actief bij de ontwikkeling en bij het onderhoud van de opleiding is betrokken. Met deze belangrijke eis wordt bevorderd dat de opleiding optimaal aansluit op de behoefte van het werkveld.

Aanbieders van opleidingen dienen derhalve te beschikken over een Adviescommissie met vertegenwoordigers uit het werkveld.

Erkenning-Post-HBO-CPION

 

Post-HBO opleidingsregister toetst

De SPHBO toetst de kwaliteit op tenminste twee punten:

  • bij aanmelding
  • en na afronding van de opleiding.

Bij aanmelding wordt de inhoud en zwaarte getoetst door onafhankelijke Toetsingcommissies. In deze commissies hebben onafhankelijke deskundigen zitting die onder auspiciën van de SPHBO onder meer de inhoud, niveau, zwaarte, didactische opzet, studeerbaarheid, arbeidsmarktrelevantie en toegevoegde waarde voor het werkveld beoordelen.

Na afronding wordt op grond van een systeem van permanente kwaliteitsbewaking structureel beoordeeld of, en welke aanpassingen van inhoudelijke of organisatorische aard dienen te worden doorgevoerd.

Daarmee onderscheiden de Registeropleidingen zich in kwalitatieve zin van de overige post HBO-opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predikaat, dat alleen door de Stichting PHBO Nederland kan worden verleend.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact