Noloc certificering

Noloc certificering behalen met onze Opleiding tot (Loopbaan)Coach

Om als Loopbaanprofessional je Noloc certificering te behalen en ingeschreven te worden in het Noloc register, moet je aantonen dat je voldoet aan het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional. Je kunt hiervoor een divers pakket aan opleidingen volgen, zoals onze Coach Opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid, de vervolg Opleiding Systemisch Loopbaancoach en de geïntegreerde Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid.

In de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners

 • word je gedegen opgeleid tot coach, met coachingscompetenties op Europees EQA practitioner niveau,
 • krijg je kennis en inzicht in de opzet en fasen van een loopbaanontwikkelingstraject,
 • leer je een palet aan coaching methodieken voor je loopbaancoaching.

Je leert coachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanontwikkeling en individuele veranderingsprocessen. Hierdoor begeleidt deze opleiding bij Blankestijn & Partners je naar een loopbaancoach met ziel en zakelijkheid.

De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit de De Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid aangevuld met de Module Job Marketing. Met deze samengestelde opleiding leg je een extra stevig fundament voor de individuele certificering als Noloc Register Loopbaanprofessional.

Noloc erkende opleidingen

De Noloc voorziet niet in een erkenning voor opleidingen die je ondersteunen in het behalen van je Noloc certificering. Er zijn dus geen officieel erkende Noloc opleidingen.
Er zijn wel opleidingen die substantieel bijdragen aan het behalen van je Noloc certificering, zoals onze Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid. De deelopleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is  officieel erkend door de NOBCO, de LVSC en Post-HBO geregistreerd. Je ontvangt hierbij een Europees erkend diploma op NOBCO EQA practitioner niveau.
Hieronder vind je meer informatie over het behalen van je Noloc certificering en hoe de Noloc opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid, de vervolg opleiding Systemisch Loopbaancoach en de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid bijdragen om te worden opgenomen in het Noloc register voor Loopbaanprofessionals.

Noloc certificering loopbaancoach behalen?

Word coach én loopbaancoach!

Met onze Europees erkende Coach Opleiding leer je veranderingsprocessen en loopbaanontwikkeling begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom.

Noloc certificering loopbaancoach behalen?

Noloc certificering behalen geeft Noloc kwaliteitskeurmerk

Noloc erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk en zijn opgenomen in een Noloc register. Het Noloc register is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten.

De Noloc kent 2 kwaliteitskeurmerken:

 • Noloc keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL)
 • Noloc keurmerk Register Jobcoach (RJ)

Noloc keurmerk Register Loopbaanprofessional is de beroepserkenning van Noloc die kan worden toegekend aan loopbaancoaches die aantoonbaar vakbekwaam zijn en tenminste 2 jaar werkzaam zijn binnen het vakgebied van de loopbaanprofessie. De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners ondersteunt je in het behalen van deze Noloc certificering.

Het werkveld van de Loopbaanprofessional

Een (levens)loopbaan is de weg die iemand aflegt in de wereld van opleiding en arbeid. Het is de afwisseling van activiteiten die te maken hebben met betaald en onbetaald werk, leren, ontwikkelen en persoonlijke levensrollen gedurende iemands leven.

Loopbaanbegeleiding omvat diensten en activiteiten die erop gericht zijn om individuen van elke leeftijd en in elke levensfase te ondersteunen bij:

 • Het maken en realiseren van keuzes op het gebied van (levens)loopbaan, werk en leren.
 • De persoonlijke en professionele ontwikkeling in relatie tot (levens)loopbaan, werk en leren.

De Noloc Register Loopbaanprofessional begeleidt een individu, groep en/of organisatie zelfstandig en onafhankelijk volgens een vraaggerichte en methodische aanpak. Een Noloc Register Loopbaanprofessional begeleidt face-to-face, online of in een combinatie van beide, op het gebied van:

 • Het vergroten van het zelfbewustzijn en het creëren van handelingsperspectieven op het gebied van loopbaan, werk, leren en ontwikkelen.
 • Het verkennen van loopbaan, werk-, leer- en ontwikkelgerelateerde mogelijkheden, het maken van keuzes en het realiseren van die opties.
 • Het ontwikkelen van algemene of specifieke loopbaancompetenties in het kader van inzetbaarheid.

Noloc certificering behalen: Noloc Beroepsprofiel voor Loopbaanprofessionals

In het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional staat wat de Noloc van jou als loopbaanprofessional verwacht als je je bij de Noloc wilt certificeren. Het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional is opgebouwd uit 6 aandachtspunten:

 1. Kennisgebieden
 2. Competenties
 3. Professionele attitude
 4. Taken
 5. Opleiding
 6. Werkervaring

In onderstaande paragrafen lees je wat de Noloc opleidingen Coachen met Ziel en Zakelijkheid, Systemisch Loopbaancoach en Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid je opleveren voor het behalen van je Noloc certificering Loopbaanprofessional.

Noloc certificering 1: Kennisgebieden

Om Noloc Erkend Loopbaanprofessional te worden is kennis vereist van de kennisgebieden Loopbaantheorieën en -methodieken, Ontwikkeling van de mens, Arbeidsmarkt, Opleidingen en beroepen en Organisaties.
In de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je mensen op de bovenstroom en de onderstroom begeleiden bij veranderingsprocessen en loopbaanontwikkeling. Hierbij krijg je kennis en inzicht in theorieën met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, het begeleiden van individuele veranderingsprocessen en een palet aan (loopbaan)coachingsmethodieken.
In de persoonlijke literatuurstudie en de marktverkenningsopdracht verdiep je je in aanvullende theoretische kennis en vergroot je je inzichten in de loopbaanmarkt.
In deze Coach Opleiding leer je mensen coachen op drijfveren (zingevingsniveau) en motieven (emotioneel niveau) binnen hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo kun je loopbaankandidaten begeleiden om bezieling en inspiratie in hun werk te (her)vinden, en een baan te vinden die matcht met hun innerlijke drijfveren, kwaliteiten en competenties.
In deze Noloc Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid Coach leer je tevens een palet aan loopbaancoaching methodieken, waaronder opdrachten die de loopbaankandidaat ondersteunen om beroepen en arbeidsmarkt te verkennen en werkvormen om de loopbaankandidaat te ondersteunen om zich te profileren op de arbeidsmarkt.
Met deze gedegen en diepgaande Coach Opleiding word je een professioneel loopbaanadviseur én een vakbekwaam coach op Europees EQA practitionerniveau.
De oefenkandidaten en praktijkcoaching in het kader van de Noloc opleiding kunnen worden gericht op loopbaancoaching, waardoor je al tijdens de opleiding ervaring opbouwt als loopbaanprofessional.

Met de vervolg Opleiding Systemisch Loopbaancoach voeg je hier het kennisgebied van systemisch werken aan toe. Systemisch werken helpt je om loopbaanvragen te plaatsen binnen een bredere systemische organisatiecontext, arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden.
Daarnaast geeft systemisch werken extra verdieping in je loopbaancoaching en je persoonlijke ontwikkeling als loopbaanprofessional.

De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid voorziet in alle van de hierboven genoemde Noloc kennisgebieden. Hierdoor biedt deze opleiding een gedegen en inspirerend totaalpakket voor je groeistappen naar Noloc Register Loopbaanprofessional.

Noloc certificering 2: Competenties

Voor je Noloc certificering als loopbaancoach heb je de competenties Methodisch werken, Inlevingsvermogen, Effectief communiceren, Adviseren, en Coachen nodig.
In onze NOBCO erkende Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees EQA practitioner niveau; zeker voldoende voor je Noloc certificering.
Je ontwikkelt deze competenties door tijdens de opleidingsdagen en in je intervisiegroep veelvuldig te oefenen als coach of loopbaancoach, en gericht feedback te krijgen om je impact als loopbaanprofessional te vergroten.
Daarnaast vergroot je je competenties door het begeleiden van oefenkandidaten. Aan het eind van de Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid begeleid je 3 (loopbaan)coachingstrajecten van intake, 5 coachingsgesprekken en implementatie in de praktijk. Hierbij word je ondersteund in supervisiebijeenkomsten.
Op deze manier krijg je een palet aan loopbaancoaching methodieken gedegen in de vingers. Dit zijn enerzijds loopbaancoaching methodieken op de bovenstroom, zoals het inzetten van rollenspelen voor het oefenen met sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken.
Anderzijds zijn dit loopbaancoaching methodieken op de onderstroom, zoals het onderzoeken van mentale overtuigingen om in beweging te komen, emoties bij het maken van loopbaankeuzes of het werken aan zingeving in het werk.

Met de vervolg Opleiding Systemisch Loopbaancoach voeg je hier het systemisch werken, respect voor de systemische bagage van de kandidaat, fenomenologisch waarnemen vanuit het Lege Midden, systemisch adviseren en het coachen met diverse opstellingen aan toe.

In de uit bovenstaande opleidingen samengestelde Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid word je enerzijds een professioneel coach op Europees practitioner niveau, en leer je anderzijds hoe je loopbaancoaching trajecten vakbekwaam begeleidt. Je leert loopbaancoaching op de bovenstroom en onderstroom en vanuit systemisch werken.

Noloc certificering 3: Professionele attitude

Voor een professionele attitude als Loopbaanprofessional formuleert de Noloc de volgende aandachtspunten: Ethisch handelen volgens de gedragscode, Zelfreflectie, Professionele en persoonlijke ontwikkeling, Diversiteit en inclusiviteit. Deze aandachtspunten zijn allen integraal onderdeel van de Opleidingen Coachen met Ziel en Zakelijkheid, Systemisch Loopbaancoach en Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid:

 • Ethisch handelen volgens de gedragscode

De Noloc Gedragscode en de Internationale Ethische Code voor Coaches and Mentors van NOBCO – EMCC is in onze Loopbaancoach Opleidingen een belangrijke toetssteen voor je handelen als loopbaancoach.

 • Zelfreflectie

Gedurende de opleiding reflecteer je op je professionele en persoonlijke ontwikkeling als coach en loopbaancoach door het maken van leerjournaals.

 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Al tijdens de opleiding bouw je aan een professionele beroepsuitoefening, bijvoorbeeld door het leren werken met leerjournaals, intervisie, supervisie en het inrichten van een klant- en evaluatiesysteem.

 • Diversiteit en inclusiviteit

Bewust zijn van je eigen normen en waarden als coach, je houding ten opzichte van diversiteit en werken aan een stevige, liefdevolle en ‘inclusive’ coach houding is integraal onderdeel van onze coach opleiding.

Tijdens het begeleiden van je oefenkandidaten en de praktijkcoaching coach je anderen vanuit deze professionele coachhouding.

Noloc certificering 4: Taken

De Noloc formuleert de volgende taken voor de loopbaanprofessional:

 • Procestaken gedurende het gehele traject, zoals stimuleren van eigenaarschap, bewaken afgesproken loopbaan-ontwikkelingsvraag, bewaken van privacy.
 • Het voeren van een vraagverhelderend gesprek met cliënt of met cliënt en opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek.
 • Het maken van een doelgericht begeleidingsvoorstel.
 • Het begeleiden bij zelfreflectie en het uitvoeren van (zelf)onderzoek.
 • Het begeleiden bij het ontwikkelen van een visie op de loopbaan, leer- en/of ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Het begeleiden bij het oriëntatie- en keuzeproces bij het maken van een loopbaan-, leer- en/of ontwikkelplan.
 • Het begeleiden bij het uitvoeren van een loopbaan-, leer- en/of ontwikkelstap.
 • Het afronden en evalueren van het begeleidingstraject.

In de Europees erkende practitioner Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je stap voor stap hoe je deze taken uitvoert. In de praktijkcoaching integreer je de verschillende taken in het begeleiden van 3 volledige coachingstrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaanontwikkeling of duurzame inzetbaarheid. Bij het integreren van de verschillende taken in je rol als coach krijg je groepssupervisie.

In de vervolg opleiding Systemisch Loopbaancoach verdiep je deze taken vanuit het systemisch werken.

De Opleiding Loopbaancoaching biedt je een extra gedegen en diepgaand pakket aan kennis en competenties op je taken als loopbaanprofessional vakbekwaam uit te voeren.

Noloc certificering 5 en 6: Opleiding en Werkervaring

Voor het behalen van je Noloc certificering als Loopbaanprofessional heb je een HBO- of WO-opleiding nodig op het gebied van mens en organisatie, of een combinatie van opleidingen en werkervaring die tot hetzelfde niveau leiden. Hierbij kun je de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid of de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid goed inzetten, bijvoorbeeld als aanvulling op je HBO- of WO-opleiding.
Je kunt pas certificeren als Noloc Loopbaanprofessional als je minstens 2 jaar actief bent in het vakgebied van de loopbaanprofessie, beschikt over minimaal 1.200 uur beroepsgerichte werkervaring en als je op het moment van certificeren werkt als uitvoerend loopbaanprofessional.

Toetsingskader voor het behalen van je Noloc keurmerk Register Loopbaanprofessional

De Noloc heeft de erkenningseisen voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional concreet beschreven in hun Toetsingskader Register Loopbaanprofessional.
De Noloc certificering voorziet niet in een inhoudelijke toetsing van Noloc opleidingen, die leiden tot Noloc erkend Register Loopbaanprofessional. Hierdoor ben je als (aankomend) Loopbaanprofessional vrij om je eigen opleidingsroute te kiezen. De Loopbaancoach Opleidingen van Blankestijn & Partners geven je een stevige basis in het Toetsingskader om je Noloc certificering te behalen.
De opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is tevens Post-HBO geregistreerd, Europees erkend door de NOBCO als EQA practitioner opleiding, en erkend door de LVSC. Ook de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid levert je als coach een Post-HBO geregistreerd, LVSC erkend en NOBCO EQA practitioner diploma op.

Noloc: Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches

De Noloc is de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches, met ongeveer 3.000 leden. De Noloc organiseert jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennis-sessies, seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres. Er zijn meer dan 50 kwaliteitskringen waarin de leden door middel van intervisie bouwen aan hun professionele ontwikkeling.
Daarnaast draagt de Noloc bij aan beleidsvorming waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt zij samen met andere kennisorganisaties over de transformatie op het gebied van loopbanen, heeft een eigen vakblad: Loopbaanvisie en bouwt samen met partners aan een digitale kennisbank.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact